kict 창조신학연구소
 
작성일 : 15-06-02 22:41
한섬지기
 글쓴이 : 십자가와부…
조회 : 1,177  
한섬지기

 

                            김현삼

 

 

 

 

한섬을 달라 하시니

 

 

한섬도 못되는 것

내려 놓지 못하고

 

 

한섬도 비우지 못해

 


아리운 심사

하아 탄식으로 뱉어 버리고

 

 

한섬이라도 쓰실량이면

 

 

오병이어나 되는듯

이것이 얼마나 되겠습니까